top of page

UPPGIFTSSCHEMA

 

Ämne: Information enligt art. 13 i lagdekret 196/2003 och artikel 13 i EU-förordning nr. 2016/679

 

Enligt art. 13 i lagdekret 196/2003 (hädanefter "integritetskod") och art. 13 i EU-förordningen nr. 2016/679 (hädanefter "GDPR 2016/679"), som fastställer bestämmelser för skydd av personer och andra ämnen beträffande behandlingen av personuppgifter, vill vi informera dig om att de personuppgifter du tillhandahåller kommer att behandlas i enlighet med ovannämnda lagstiftning och sekretessskyldigheter som Nordic Walking Alessandria är bundna av.

 

Innehavare av behandlingen

Uppgiftsansvarig är ASD Aessedi i personens ordförande och advokatfullmäktige pro tempore Adelio Debenedetti med säte i kontoret i Alessandria Piazza Mentana n. 5

 

Dataskyddsombud (DPO)

Dataskyddsombudet (DPO) är ASD Aessedi Piazza Mentana n. 5. Databehandlaren är Simona Gotta

 

Syftet med behandlingen

De personuppgifter du lämnar är nödvändiga för de skyldigheter som krävs enligt lag.

 

Metoder för behandling och konservering

Behandlingen kommer att utföras i automatiserad och / eller manuell form, i enlighet med bestämmelserna i art. 32 i GDPR 2016/679 och bilaga B till lagdekret 196/2003 (artiklarna 33-36 i koden) om säkerhetsåtgärder, av personer som särskilt utsetts och i enlighet med bestämmelserna i art. 29 GDPR 2016/679.

Vi påpekar att, i enlighet med principerna om laglighet, ändamålsbegränsning och dataminimering, enligt art. 5 GDPR 2016/679, med förbehåll för ditt gratis och uttryckliga samtycke uttryckt längst ner i denna information, kommer dina personuppgifter att sparas under den tidsperiod som krävs för att uppnå de syften för vilka de samlas in och behandlas.

 

Kommunikations- och spridningsområde

Vi informerar dig också om att de insamlade uppgifterna aldrig kommer att avslöjas och inte kommer att kommuniceras utan ditt uttryckliga medgivande, förutom nödvändig kommunikation som kan innebära överföring av data till offentliga organ, konsulter eller andra ämnen för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

 

Överföring av personuppgifter

Dina uppgifter kommer inte att överföras varken till EU-länder eller till tredjeländer som inte tillhör Europeiska unionen.

 

Särskilda kategorier av personuppgifter

Enligt artiklarna 26 och 27 i lagdekret 196/2003 och artiklarna 9 och 10 i EU-förordning nr. 2016/679 kan du ge den registeransvarige uppgifter som kan kvalificeras som "särskilda kategorier av personuppgifter", det vill säga uppgifter som avslöjar "ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, eller medlemskap fackförening, som samt genetiska data, biometriska uppgifter som är avsedda att unikt identifiera en fysisk person, uppgifter som rör personens hälsa eller sexuella liv eller sexuella läggning ". Dessa kategorier av data får endast behandlas med ditt gratis och uttryckliga samtycke, uttryckt skriftligt längst ner i denna information.

 

Förekomsten av en automatiserad beslutsprocess, inklusive profilering

Den registeransvarige antar ingen automatiserad beslutsprocess, inklusive profilering, som avses i artikel 22, punkterna 1 och 4, i EU: s förordning nr. 679/2016.

 

Intresserad parts rättigheter

När som helst kan du träna enligt art. 7 i lagdekret 196/2003 och artiklar från 15 till 22 i EU-förordning nr. 2016/679, rätten att:

a) be om bekräftelse av att deras personuppgifter finns eller inte;

b) få information om syftet med behandlingen, kategorierna av personuppgifter, mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har kommit eller kommer att kommuniceras och, om möjligt, lagringsperioden;

c) få korrigering och radering av data;

d) erhålla en begränsning av behandlingen;

e) erhålla dataportabilitet, dvs ta emot dem från en datakontrollant, i ett strukturerat format, som vanligtvis används och kan läsas av en automatisk enhet, och överföra dem till en annan datakontrollant utan hinder;

f) motsätta sig behandlingen när som helst och även vid bearbetning för direkt marknadsföringsändamål;

g) motsätta sig en automatiserad beslutsprocess relaterad till individer, inklusive profilering.

h) be personuppgiftsansvarig att få tillgång till personuppgifter och korrigera eller avbryta dem, begränsa behandlingen eller motsätta sig behandlingen, utöver rätten till dataportabilitet;

i) dra tillbaka samtycket när som helst utan att det påverkar lagligheten av behandlingen baserat på det samtycke som ges före återkallelsen;

j) lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

Du kan utöva dina rättigheter med en skriftlig begäran som skickas till ASD Aessedi., Till det registrerade kontorets postadress eller till e-postadressen nwp.alessandria@gmail.com

bottom of page